Om projektet

”Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921” är ett fyraårigt forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet under perioden 2018–2021. Det är den första systematiska undersökningen av den svenska rösträttens begränsningar och utvidgningar efter 1921 och belyser därmed aspekter av den svenska demokratiseringsprocessen som fram tills idag har varit så gott som outforskade.

Projektet består av sex delstudier, där en utgör en kvantitativ analys av samtliga rösträttsbegränsningar, medan övriga fem koncentreras till kvalitativa studier av en eller flera rösträttsbegränsningar: ålder, nationellt medborgarskap, konkurs, beroende av fattigvård, skatteskulder, straffpåföljd, omyndighetsförklaring respektive administrativa rösträttshinder för nomadiserande grupper.

Projektet förvaltas av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, med projektdeltagare baserade på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Historiska institutionen vid Lunds universitet, Institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet, samt Tema Barn vid Linköpings universitet.

Deltagare och delstudier:

Fia Sundevall är docent i ekonomisk historia och baserad på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, samt Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet. Hennes delstudie behandlar fattigvårdsberoende, konkurs och skatteskulder som hinder för rösträtt. Fia Sundevall är också projektledare för projektet.

Annika Berg är fil. dr i idé- och lärdomshistoria och baserad på institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet. Hennes delstudie behandlar omyndigförklaring och straffpåföljd som hinder för rösträtt.

Martin Ericsson är fil. dr i historia och baserad på Historiska institutionen, Lunds universitet. Hans delstudie behandlar nationellt medborgarskap som villkor för rösträtt.

Jonathan Josefsson, fil. dr i barn- och ungdomsstudier, och Bengt Sandin, historiker och professor i barndomsstudier, är båda baserade vid Tema Barn, Linköpings universitet. Deras gemensamma delstudie behandlar åldersgränser för rösträtt.

Mattias Lindgren är fil. dr. i ekonomisk historia och baserad på ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet. Hans delstudie utgörs av en kvantitativ analys av samtliga rösträttsbegränsningar.

Julia Nordblad är fil. dr i idéhistoria och baserad på institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet. Hennes delstudie behandlar administrativa rösträttshinder för nomadiserande grupper.

Annons